Všeobecné podmínky

Tyto Všeobecné podmínky upravují pravidla užívání internetového portálu portal.fpvs.cz

Obecné informace
1) Portál VaV vznikl na základě projektu “Systémová podpora zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti VaV” (dále jen “projekt”) a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2) Provozovatelem Portálu VaV www.portalvav.cz (dále jen „Portál“) je Institut Svazu průmyslu ČR se sídlem Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1, IČ: 48547395, zapsaný v registru zájmových sdružení právnických osob vedeném Magistrátem hlavního města Prahy pod reg. č. 20/884/95 (dále jen „Provozovatel“) jako jeden z partnerů projektu.

3) Poslední změna Všeobecných smluvních podmínek (dále jen „Podmínek“) byla provedena ke dni 28.11. 2011.

4) Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Podmínky a to i bez předchozího souhlasu Klienta a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední a úplné znění v části informace/metodika/Portál VaV.

Uživatelské konto
1) Klient bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých Klientů zejména za účelem poskytování služeb.

2) Provedením registrace uděluje Klient v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto Podmínek Provozovateli jako správci, za účelem užívání Služeb či Portálu.

3) Klient souhlasí s uvedením své osoby do monitorovacích indikátorů projektu.

4) Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit uživatelské konto pokud:
A) Klient dokončí registraci správně, avšak Provozovatel profil shledá jako podvodný nebo neúplný,
B) Klient má v profilu uvedeny zavádějící, urážlivé či jiné informace, které by mohly poškodit jiného Klienta nebo Provozovatele,
C) Klient poruší některá z ustanovení Podmínek,
D) Klientův Profil narušuje funkci Portálu, přičemž klientem se pro účely těchto Podmínek rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která provedla v souladu s těmito Podmínkami na Portálu úspěšnou registraci nebo jí byla poskytnuta služba či její část.

5) Klient má právo na zrušení svého profilu či vypovězení služby. Žádost o zrušení nebo vypovězení musí být Provozovateli podána poštou nebo na kontaktní e-mailovou adresu Provozovatele: projektova.kancelar@institut-sp.cz.

Episody
1) Klient vložením episody na Portál dává souhlas s volným šířením obsahu episod a s jejím zveřejněním.

2) Klient prohlašuje, že nebude vkládat episody, u kterých to autorská práva znemožňují.

3) Provozovatel Portálu má právo mazat episody, případně upravovat jejich obsah tak, aby nebyl změněn původní záměr episody.

4) Provozovatel má právo označit episodu, kterou nebude možné smazat či editovat jeho tvůrcem.

5) Episody jsou vloženy v hierarchické struktuře Portálu. Provozovatel může dle svého uvážení a požadavku klientů přidělovat práva k jednotlivým částem této struktury, a to právo tvorby, čtení, autorisace episody a diskusi k episodám.

6) Klientovi se přísně zakazuje dále distribuovat získané vzdělávací moduly na portálu.

Pravidla portálu
1) Klient je povinen ve svém profilu uvádět pouze pravdivé a úplné informace o své osobě.

2) Provozovatel neposkytuje Klientovi žádné záruky ohledně služeb, obsahu Portálu, funkčnosti a dostupnosti služeb či Portálu.

3) Provozovatel Klientovi nezodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu nebo škodu, která Klientovi vznikne v souvislosti s používáním služeb či Portálu a jeho obsahu. Provozovatel vůči Klientovi zejména nezodpovídá za:
A) nefunkčnost, nedostupnost či bezchybnost nebo funkčnost jakékoliv služby, Portálu či jeho obsahu.
B) nedoručení či doručení poškozeného vzkazu, e-mailu nebo jiné zprávy.
C) neodeslání či odeslání poškozeného vzkazu, e-mailu nebo jiné zprávy.
D) ztrátu, zcizení, neuložení nebo poškození jakéhokoliv obsahu Klienta na Portálu nebo jeho části.
E) jakýkoliv jiný následek při užívání služeb nebo Portálu.

4)Klientovi je přísně zakázáno zneužívat, blokovat či jinak modifikovat jakoukoliv část Portálu nebo služby, nebo se jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo databázi Portálu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Vstup do systému
Nejnovější příspěvky